Close

Výsledky průzkumu

Jak již v tomto dokumentu zmiňujeme, kultura je především o lidech. Proto dřív, než jsme se rozhodli cokoliv uspořádat, vypustili jsme do světa dotazník za účelem vytvoření si obrazu o aktuálním stavu kultury v Ratíškovicích, a také abychom zjistili, co občané vlastně chtějí. Dotazník byl spuštěný necelé tři týdny a konečný počet respondentů se zastavil na čísle 321. Výsledky jsme shrnuli, abychom měli přehled o tom, jak to cítí občané. Jsme moc rádi, že se v mnohých bodech s občany ztotožňujeme. 

K dispozici jsme měli také výsledky dotazníku, který pro svou magisterskou práci v roce 2017 vytvořila Eva Chovancová (roz. Jourová). U otázek, kde se to hodilo, jsme i přidali i její výsledky. Za poskytnutí výsledků moc děkujeme!

Otázka č.1

Na začátek nám přišlo důležité vědět, jestli lidé, kteří dotazník vyplňují, bydlí v Ratíškovicích, popřípadě jakou vazbu na obec mají. Dotazník měli možnost vyplnit všichni, ke kterým se dostal. Z grafu vyplývá, že většina respondentů v Ratíškovicích bydlí, popřípadě sem dojíždějí nebo tady bydlet v budoucnu budou.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Bydlíte v Ratíškovicích?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.2

Ve druhé otázce jsme chtěli zjistit, jestli respondenti chodí na kulturní akce či nikoliv.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Chodíte na kulturní akce?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.3

Třetí otázka rozvedla otázku č.2, chtěli jsme vědět, jestli lidé navštěvují kulturní v Ratíškovicích. 

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Navštěvujete kulturní akce v Ratíškovicích?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.4

Ve čtvrté otázce jsme zjišťovali pravidelnost navštěvování respondentů kulturní akce. Zhruba 61 procent chodí na akce kulturního rázu párkrát do roka, 21,5% z celkového počtu pak chodí jednou za měsíc, dalších 11,2% lidí pak chodí za kulturou minimálně 2x za měsíc.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jak často chodíte na kulturní akce?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.5

Pátá otázka měla za úkol od občanů zjistit, jestli si myslí, že přehled kulturních akcí v Ratíškovicích je pestrý. Nutno podotknout, že 57,9% celku vnímá kulturní život v Ratíškovicích jako nepestrý (“Spíše ne” + “Ne”). 

Vnímáme také důležitost jedné z odpovědí, ve které zaznívá: “Není, paní Koplíkova blokuje všechny jiné akce, které nejsou typu den matek atd. Normální koncert by v nových prostorách byl problém”. 

Domníváme se, že je důležité, aby Spolkový dům a jeho vedení mělo kladný postoj k iniciativě občanů a nebylo vnímáno negativně. 

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Myslíte si, že přehled kulturních akcí v Ratíškovicích je pestrý?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.6

V otázce šesté jsme se dotazovali na to, zda by si Ratíškovice zasloužily více různorodých kulturních akcích. Ve výsledcích můžeme vidět, že 73,2% zvolilo možnost “Ano”, 17,1% pak možnost “Spíše ano”. Možnost “Spíše ne” zvolilo pouze 9 lidí, možnost “Ne” pak pouze 3 lidé, zbytek hlasoval pro možnost “Nevím”. Většinově tedy z otázky vychází, že Ratíškovice by si zasloužily více různorodých kulturních akcí. Jeden z respondentů pak vyjádřil svůj názor, ve kterém vnímá Ratíškovice jako satelitní město, takže si za kulturou nemá problém dojet do okolních měst.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Zasloužily by si Ratíškovice více různorodých kulturních akcí?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Dotazník z roku 2017 obsahuje následující otázku: “Máte konkrétní návrhy na vylepšení kulturního života v Ratíškovicích?”. Vybrali jsme pár odpovědí, o kterých si myslíme, že jsou pro kulturu v Ratíškovicích podstatné. 

Neupravené odpovědi:

  • Pestrý program ve Spolkovém domě

  • kulturní život i ve všední den, například Chytrý kvíz ( 1x týdně ve všední den)

  • podpora prospěšných akcí (snížený pronájem spolkového domu)

  • Být objektivnější a pořádat víc zábavy pro mladší ročníky

  • Nehazet klacky pod nohy aktivnim lidem

  • zapálený tým lidí soustředící se na organizaci akcí, mladé a kreativní a ZAPÁLENÉ vedení Spolkového domu s čerstvým nadhledem a novou strategií (proč nebylo vypsáno výběrové řízení na tolik progresivní funkci,jako je ředitel Spolkového domu?)

  • Koncerty ve Spolkovém domě

  • kulturní život by mohl být bohatší v novém kulturním domě

  • denní klub pro starší a pokročilé, setkávání, tvořivé dílny a besedy. hodně strých sedí doma, hodně lidem by to prospělo i jejich psychice.

  • Pořádání více letních venkovních kulturních akcí

Otázka č.7

Tentokrát jsme zvolili otázku, kde bylo možné zvolit více možností najednou. Nechali jsme tak respondenty hlasovat o tom, co by v Ratíškovicích chtěli za kulturní akce. Jsme rádi, že kromě našich návrhů lidé přidávali i vlastní nápady. Z grafu nám vyplývá, že by společnost v Ratíškovicích chtěla nejvíce koncerty, letní kina, diskotéky a divadelní představení. 

V jedné z odpovědí také zaznívá následující: “Myslím, že je velká chyba, že když je svadba na spolkovém domě a k tomu pronajata venkovní terasa, nemůže být dostatečně využit letní parket!!! Což je velmi často! Mělo by se nad tím vedení spolkového domu a obce zamyslet!”

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jaké kulturní akce byste v Ratíškovicích chtěli?. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

V dotazníku z roku 2017 57% lidí uvedlo, že v Ratíškovicích postrádají divadla, koncerty a promítání, téměř 90% pak uvedlo, že by v novém Spolkovém domě měli zájem navštěvovat zábavy, plesy, koncerty a divadla. Celkem 46% procent ze 198 respondentů uvedlo, že by se obec měla zaměřit na podporu spolkové činnosti. V otázce, jestli má obec jasnou strategii rozvoje kultury, pouze 28% lidí hlasovalo pro možnost “Ano”. 

Otázka č.8

V osmé otázce jsme se ptali na to, jak společnost vnímá využití Spolkového domu. Přesně 128 lidí zaznačilo na ose zlatý střed, tedy že Spolkový dům je v rámci kulturního života v obci využíván na 50%. 

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Myslíte si, že spolkový dům je v rámci kulturního života v obci využíván dostatečně? Zaznačte na ose.. Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.9

Otázka s pořadovým číslem devět měla za úkol zjistit, jestli si společnost myslí, že se u nás akce chovají i pro mladé. Jsme si vědomi toho, že jsme zvolili širší věkové rozmezí, nicméně právě tuto skupinu my považujeme za mladé a myslíme si, že pro tuto skupinu je u nás organizováno málo akcí. O tom vypovídá i to, že 65,1% z celku se k otázce vyjádřilo negativně, tedy že v Ratíškovicích se nepořádají akce pro tuto cílovku. Z dalších odpovědí pak můžeme zmínit například tyto: “Mladí lidé se tu určitě o víkendu nemají moc čím zabavit…”, “Víc kvalitníh akcí jako například rozjeli v Kafé v Kině ve Veselí nad Moravou . Žádnou Diskotéku pro náctileté.”, nebo “Rozhodně ne!”.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Myslíte si, že se v Ratíškovicích konají kulturní akce pro mladé? (cca 15-35 let). Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.10

Z desáté otázky vidíme, že dotazník vyplnilo 68,8% žen a 30,2% mužů. Tři respondenti uvedli své pohlaví jako “Jiné”.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jaké je Vaše pohlaví? . Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Otázka č.11

V poslední otázce našeho dotazníku jsme se ptali na věk respondentů. Dotazník nám vyplnilo nejvíce lidí ve věku 16 – 26 let, na druhém místě byli zastoupeni lidé ve věku 36 – 50 let a na třetím místě lidé ve věku 27 – 35 let. Důvod absence starších respondentů je dle našeho mínění samotná forma dotazníku, tedy že dotazník proběhl pouze elektronicky a byl šířen výhradně skrze sociální sítě Facebook a Instagram. I přes to nám náš dotazník vyplnilo 6 lidí ve věku 71 a více. 

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Kolik Vám je let? . Počet odpovědí: 321 odpovědí.

Závěr

Věříme, že když se chce, jde všechno. Nám se chce aktivně podílet na občanském životě a vytvářet o něco lepší prostředí pro žití. Nemáme žádný velký vliv, nicméně doufáme, že naše myšlenka osloví nejenom občany Ratíškovic, ale také občany z okolních měst a vesnic, kteří se k nám na akce budou rádi vracet. 

Snažíme se věci dělat a mluvit o nich tak, aby to vždy mělo smysl. Pokud by vám v tomto dokumentu něco smysl nedávalo, nebráníme se diskuzi. Můžete nám třeba napsat na Facebooku nebo na mail, nebo si s námi domluvit osobní schůzku. 

Doufáme, že zde uvedené informace vyvolají diskuze a budou impulsem ke změně. Ať už naše akce budou úspěšné, či nikoliv, přejeme ratíškovské kultuře jen to nejlepší, protože ta si to zaslouží!