Ratíškovice kulturně

Podmínky spravování osobních údajů spolkem Ratíškovice kulturně, z. s.

I. Účel zpracování osobních údajů

 • I.1 Spolek Ratíškovice kulturně, z. s. se sídlem Polní 938, 696 02 Ratíškovice, IČ  08403716 (dále jen „Ratíškovice kulturně“), za účelem zajištění činnosti spočívající zejména v rozvoji sociálního a kulturního života v obci Ratíškovice.

II. Správce

 • II.1 Správcem dat je Ratíškovice kulturně. V nezbytných případech mohou být tato zpřístupněna zaměstnancům a spolupracovníkům Ratíškovice kulturně smluvně zavázaným k mlčenlivosti.
 • II.2 Data nebudou za žádných okolností zpřístupněna třetím osobám, mezi něž náleží i partneři Ratíškovice kulturně, sponzoři, a spolupracovníci spolku, kteří data k výkonu své činnosti nezbytně nepotřebují.

III. Obsah poskytovaných dat

 • III.1 Ratíškovice kulturně od subjektů údajů sbírá data, která nezbytně potřebuje k naplnění výše stanoveného účelu. Těmito jsou zejména v případě fyzických osob jméno, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, ročník narození a vzdělávací instituce, na které působí, v případě osob právnických název, adresa a emailová adresa. Nepovinně mohou být požadovány i další údaje, avšak tyto budou vždy označeny jako „nepovinné“.

IV. Prostředky a způsob zpracování

 • IV.1 Data jsou získávány přímo od subjektů údajů a s jejich výslovným souhlasem, a to buď prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže, fyzickým dotazníkem na jednotlivých soutěžních kolech, nebo e-mailem zaslaným subjektem údajů na adresu příslušného spolupracovníka spolku.
 • IV.2 Získané údaje se uloží do zabezpečené spolkové databáze, která je fyzicky umístěna na serveru poskytovatele WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41,  a chráněna heslem. Tyto se uloží v podobě, v jaké jsou subjektem údajů poskytnuty, a nadále nejsou nijak měněny. Výjimku představují situace, kdy dojde k zadání neúplných nebo chybných dat a z podnětu subjektu údajů nebo zpracovatele dochází k jejich doplnění či opravě. Takový postup se vždy uskutečňuje s vědomím subjektu údajů.
 • IV.3 Po uložení jsou data využívány k organizačnímu zajištění akcí, zejména pak k rozesílání nezbytných souvisejících informací, sestavování účastnických listin apod.
 • IV.4 Poskytnuté osobní údaje mohou být rovněž využity k zasílání informací o dalších aktivitách Ratíškovice kulturně a informací v rámci partnerství spolku, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

V. Správnost a úplnost poskytnutých dat

 • V.1 Subjekty údajů jsou povinny poskytovat správná a úplná data a v případě nesplnění této povinnosti Ratíškovice kulturně o skutečnosti bezodkladně informovat, případně poskytnout nezbytnou součinnost k nápravě situace.
 • V.2 Ratíškovice kulturně je povinno zpracovávat jen pravdě odpovídající a úplná data. V případě pochybení je povinno bezodkladně zjednat nápravu.
 • V.3 Subjekt údajů má nárok na přístup k údajům vztahujícím se k jeho osobě. Na jeho žádost mu budou bezodkladně sděleny.

VI. Odstranění dat

 • VI.1 Konkrétní data budou z databáze bezodkladně odstraněna na základně žádosti subjektu údajů a také ve chvíli, kdy tyto již nebudou nezbytně potřeba k zajištění výše popsaného účelu.