Ratíškovice kulturně

Výsledky průzkumu

Jak již v tomto dokumentu zmiňujeme, kultura je především o lidech. Proto dřív, než jsme se rozhodli cokoliv uspořádat, vypustili jsme do světa dotazník za účelem vytvoření si obrazu o aktuálním stavu kultury v Ratíškovicích, a také abychom zjistili, co občané vlastně chtějí. Dotazník byl spuštěný necelé tři týdny a konečný počet respondentů se zastavil na čísle 321. Výsledky jsme shrnuli, abychom měli přehled o tom, jak to cítí občané. Jsme moc rádi, že se v mnohých bodech s občany ztotožňujeme. K dispozici jsme měli také výsledky dotazníku, který pro svou magisterskou práci v roce 2017 vytvořila Eva Chovancová (roz. Jourová). U otázek, kde se to hodilo, jsme i přidali i její výsledky. Za poskytnutí výsledků moc děkujeme!

Otázka č.1
Na začátek nám přišlo důležité vědět, jestli lidé, kteří dotazník vyplňují, bydlí v Ratíškovicích, popřípadě jakou vazbu na obec mají. Dotazník měli možnost vyplnit všichni, ke kterým se dostal. Z grafu vyplývá, že většina respondentů v Ratíškovicích bydlí, popřípadě sem dojíždějí nebo tady bydlet v budoucnu budou.

Otázka č.2
Ve druhé otázce jsme chtěli zjistit, jestli respondenti chodí na kulturní akce či nikoliv.

Otázka č.3
Třetí otázka rozvedla otázku č.2, chtěli jsme vědět, jestli lidé navštěvují kulturní v Ratíškovicích. 

Otázka č.4
Ve čtvrté otázce jsme zjišťovali pravidelnost navštěvování respondentů kulturní akce. Zhruba 61 procent chodí na akce kulturního rázu párkrát do roka, 21,5% z celkového počtu pak chodí jednou za měsíc, dalších 11,2% lidí pak chodí za kulturou minimálně 2x za měsíc.

Otázka č.5
Pátá otázka měla za úkol od občanů zjistit, jestli si myslí, že přehled kulturních akcí v Ratíškovicích je pestrý. Nutno podotknout, že 57,9% celku vnímá kulturní život v Ratíškovicích jako nepestrý (“Spíše ne” + “Ne”). Vnímáme také důležitost jedné z odpovědí, ve které zaznívá: “Není, paní Koplíkova blokuje všechny jiné akce, které nejsou typu den matek atd. Normální koncert by v nových prostorách byl problém”. Domníváme se, že je důležité, aby Spolkový dům a jeho vedení mělo kladný postoj k iniciativě občanů a nebylo vnímáno negativně. 

Otázka č.6
V otázce šesté jsme se dotazovali na to, zda by si Ratíškovice zasloužily více různorodých kulturních akcích. Ve výsledcích můžeme vidět, že 73,2% zvolilo možnost “Ano”, 17,1% pak možnost “Spíše ano”. Možnost “Spíše ne” zvolilo pouze 9 lidí, možnost “Ne” pak pouze 3 lidé, zbytek hlasoval pro možnost “Nevím”. Většinově tedy z otázky vychází, že Ratíškovice by si zasloužily více různorodých kulturních akcí. Jeden z respondentů pak vyjádřil svůj názor, ve kterém vnímá Ratíškovice jako satelitní město, takže si za kulturou nemá problém dojet do okolních měst.Dotazník z roku 2017 obsahuje následující otázku: “Máte konkrétní návrhy na vylepšení kulturního života v Ratíškovicích?”. Vybrali jsme pár odpovědí, o kterých si myslíme, že jsou pro kulturu v Ratíškovicích podstatné. Neupravené odpovědi: Pestrý program ve Spolkovém doměkulturní život i ve všední den, například Chytrý kvíz ( 1x týdně ve všední den)podpora prospěšných akcí (snížený pronájem spolkového domu)Být objektivnější a pořádat víc zábavy pro mladší ročníkyNehazet klacky pod nohy aktivnim lidemzapálený tým lidí soustředící se na organizaci akcí, mladé a kreativní a ZAPÁLENÉ vedení Spolkového domu s čerstvým nadhledem a novou strategií (proč nebylo vypsáno výběrové řízení na tolik progresivní funkci,jako je ředitel Spolkového domu?)Koncerty ve Spolkovém doměkulturní život by mohl být bohatší v novém kulturním domědenní klub pro starší a pokročilé, setkávání, tvořivé dílny a besedy. hodně strých sedí doma, hodně lidem by to prospělo i jejich psychice.Pořádání více letních venkovních kulturních akcí

Otázka č.7
Tentokrát jsme zvolili otázku, kde bylo možné zvolit více možností najednou. Nechali jsme tak respondenty hlasovat o tom, co by v Ratíškovicích chtěli za kulturní akce. Jsme rádi, že kromě našich návrhů lidé přidávali i vlastní nápady. Z grafu nám vyplývá, že by společnost v Ratíškovicích chtěla nejvíce koncerty, letní kina, diskotéky a divadelní představení. V jedné z odpovědí také zaznívá následující: “Myslím, že je velká chyba, že když je svadba na spolkovém domě a k tomu pronajata venkovní terasa, nemůže být dostatečně využit letní parket!!! Což je velmi často! Mělo by se nad tím vedení spolkového domu a obce zamyslet!”V dotazníku z roku 2017 57% lidí uvedlo, že v Ratíškovicích postrádají divadla, koncerty a promítání, téměř 90% pak uvedlo, že by v novém Spolkovém domě měli zájem navštěvovat zábavy, plesy, koncerty a divadla. Celkem 46% procent ze 198 respondentů uvedlo, že by se obec měla zaměřit na podporu spolkové činnosti. V otázce, jestli má obec jasnou strategii rozvoje kultury, pouze 28% lidí hlasovalo pro možnost “Ano”. 

Otázka č.8
V osmé otázce jsme se ptali na to, jak společnost vnímá využití Spolkového domu. Přesně 128 lidí zaznačilo na ose zlatý střed, tedy že Spolkový dům je v rámci kulturního života v obci využíván na 50%. 

Otázka č.9
Otázka s pořadovým číslem devět měla za úkol zjistit, jestli si společnost myslí, že se u nás akce chovají i pro mladé. Jsme si vědomi toho, že jsme zvolili širší věkové rozmezí, nicméně právě tuto skupinu my považujeme za mladé a myslíme si, že pro tuto skupinu je u nás organizováno málo akcí. O tom vypovídá i to, že 65,1% z celku se k otázce vyjádřilo negativně, tedy že v Ratíškovicích se nepořádají akce pro tuto cílovku. Z dalších odpovědí pak můžeme zmínit například tyto: “Mladí lidé se tu určitě o víkendu nemají moc čím zabavit…”, “Víc kvalitníh akcí jako například rozjeli v Kafé v Kině ve Veselí nad Moravou . Žádnou Diskotéku pro náctileté.”, nebo “Rozhodně ne!”.

Otázka č.10
Z desáté otázky vidíme, že dotazník vyplnilo 68,8% žen a 30,2% mužů. Tři respondenti uvedli své pohlaví jako “Jiné”.

Otázka č.11
V poslední otázce našeho dotazníku jsme se ptali na věk respondentů. Dotazník nám vyplnilo nejvíce lidí ve věku 16 – 26 let, na druhém místě byli zastoupeni lidé ve věku 36 – 50 let a na třetím místě lidé ve věku 27 – 35 let. Důvod absence starších respondentů je dle našeho mínění samotná forma dotazníku, tedy že dotazník proběhl pouze elektronicky a byl šířen výhradně skrze sociální sítě Facebook a Instagram. I přes to nám náš dotazník vyplnilo 6 lidí ve věku 71 a více. 

Závěr

Věříme, že když se chce, jde všechno. Nám se chce aktivně podílet na občanském životě a vytvářet o něco lepší prostředí pro žití. Nemáme žádný velký vliv, nicméně doufáme, že naše myšlenka osloví nejenom občany Ratíškovic, ale také občany z okolních měst a vesnic, kteří se k nám na akce budou rádi vracet. Snažíme se věci dělat a mluvit o nich tak, aby to vždy mělo smysl. Pokud by vám v tomto dokumentu něco smysl nedávalo, nebráníme se diskuzi. Můžete nám třeba napsat na Facebooku nebo na mail, nebo si s námi domluvit osobní schůzku. Doufáme, že zde uvedené informace vyvolají diskuze a budou impulsem ke změně. Ať už naše akce budou úspěšné, či nikoliv, přejeme ratíškovské kultuře jen to nejlepší, protože ta si to zaslouží!